KAVRAMSAL ŞEMA

Posted by gurel | Posted in YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ | Posted on 24-03-2013

0

          Veri tabanının mantıksal tasarımıdır. Kaydedilecek veriler arasında mantıksal ilişkiyi belirlemek için veri tabanı şeması oluşturulur. Bu şemada veri alanları, kayıtlı dosyalar gibi ne tür veri elemanları bulunacağı, veri elemanları arası ilişkiler ve veri tabanı yapısı hakkında bilgiler bulunur. Kavramsal şama tasarlandıktan sonra her bir uygulama için alt şemalar hazırlanır. Örneğin; muhasebe uygulaması tüm veri tabanını ilgilendirmediğinden bir alt şemadır. Uygulama programlarının veri tabanının her noktasına erişmesi gerekmez. Kendisiyle ilgili bölümlere yani alt şemaya ulaşması yeterlidir. Bir firmanın satışlarla ilgili alt şeması, ürünler ve müşterilerle ilgili verileri kapsar. Diğer kaynakları ilgilendirmez. 

FİZİKSEL ŞEMA

Posted by gurel | Posted in YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ | Posted on 24-03-2013

0

          Veri tabanının fiziksel çevresiyle incelenir. Örneğin; veri tabanı bilgisayarda bir disk dosyası biçiminde yer alır. Bu dosyanın disk üzerindeki adresi ve özellikleri ile ilgili tanımlar fiziksel şemayı oluşturur.

VERİ TABANI ŞEMASI

Posted by gurel | Posted in YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ | Posted on 24-03-2013

0

Fiziksel ve kavramsal şema olarak iki grupta incelenir.

TABLOLARIN ÖZELLİKLERİ

Posted by gurel | Posted in YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ | Posted on 24-03-2013

0

          Tablolar sütunlardan oluşur. Her bir sütunun ayrı bir kaydı vardır. Sütunlarda aynı etki alanının belirlediği değeri içerir. Her bir satır birbirinden farklıdır. Satırların ve sütunların yer değiştirmesi tabloyu değiştirmez. 

İLİŞKİSEL VERİ TABANI

Posted by gurel | Posted in YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ | Posted on 24-03-2013

0

          Her tablo bir varlığa veya bir ilişkiye karşılık gelir. Tablodaki sütunlar nitelikleri, satırlar ise bu niteliklerin değerini ifade eder. Anahtar olan tablonun tanımlayıcısıdır.

İLİŞKİSEL VERİ MODELİ

Posted by gurel | Posted in YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ | Posted on 24-03-2013

0

          Günümüzde en yaygın olarak kullanılan modeldir. Özellikle ticari veri tabanı yönetim sistemlerinde kullanılır. İlişkisel model varlıklar arasında bağlantı ve içerdiği değere göre sağlanması esasına dayanır. Ayrıca varlıklar arasındaki karmaşık ilişkiyi basite indirgemeyi amaçlar. Tablolar ile tanımlama yapılır.

VERİ MODELLERİ

Posted by gurel | Posted in YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ | Posted on 24-03-2013

0

          Veriyi mantıksal düzeyde düzenlemek için kullanılan kavramlar, yapılar ve işlemler topluluğuna “veri modeli” denir.

*Sıra düzensel veri modeli

*Ağ veri modeli

*İlişkisel veri modeli

*Nesneye yönelik veri modeli

AYNI ANDAKİ ERİŞİMLERDE TUTARSIZLIKLARIN ORTAYA ÇIKMASINI ÖNLER

Posted by gurel | Posted in YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ | Posted on 24-03-2013

0

          Veri tabanı uygulamalarında veri tabanındaki nesneler farklı uygulamalarda kullanılabilir. Aynı anda farklı kullanıcılar tarafından paylaşılabilir. Elimizde 100 brim rulmen olsun. Aynı anda bir kullanıcı 50 brim diğer bir kullanıcı da 55 brim rulmen çıkışı yapmak istiyor. 100 brimden 105 brim çıkmasına veri tabanı yönetim sistemleri izin vermez. Öncelikle ilkini stoktan çıkarır. İkincisi için bir kontrol yaparak çıkışı önler. Verinin güvenliğini sağlar. Kolayca erişim istenmez. Örneğin; pazarlama bölümünde çalışan bir kişinin diğer kişinin bilgilerine ulaşması engellenmelidir. Her kullanıcının erişebileceği verş ayrı ayrı tanımlanmalıdır. Kullanıcılar veri tabanı üzerinde çeşitli yetkiler atanır. Ve bu yetkiler veri tabanı  üzerinde veri ile saklanır.

VERİNİN TUTARLI OLMASINI SAĞLAR

Posted by gurel | Posted in YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ | Posted on 24-03-2013

0

          Veri tabanı sistemleri verinin bütünlüğünü sağlar. Bu karar doğru ve tutarlı olduğu anlamına gelir. Öğrenci bilgisi girilirken doğduğu il kodu 100 olarak girildiğinde yanlış bilgiden dolayı bu giriş isteği yerine getirilemez. Kısıtlama tanımı yapılmalıdır. Bu kısıt doğruluğu denetler.

VERİ TABANI SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Posted by gurel | Posted in YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ | Posted on 24-03-2013

0

VERİNİN TEKRARLANMASINI ÖNLER

          Geleneksel dosya sisteminde uygulamalar alt sistemlere bölünür. Alt sistemlerinde kendi veri dosyaları bulunur. Bu veriler tekrarlıdır.  Örneğin; personellerin isimleri ve il kodları birçok dosyada bulunabilir. Bu tekrara neden olur. Veri tabanı sisteminde tekrara gerek yoktur. Uygulamayı bütün olarak tasarlar. Alt sistemler arası ilişki kurar. Birçok uygulamada verinin aynı veri tabanında ortak kullanılmasını tasarlar. Veri kaynağı tektir ve tekrar önlenir.

VERİ TABANI SİSTEMLERİ

Posted by gurel | Posted in YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ | Posted on 24-03-2013

0

          Karmaşık dosya yapılarından, çok fazla dosyalar arası ilişki ve kullanıcıların dosyalara erişiminde geleneksel dosya sistemleri yetersiz kalmaktadır. Bu sorunu çözmek için veriyi saklama ve erişimi konusunda yeni yazılım teknolojilerine yönelinmiştir. Veriyi yönetmek üzere veri tabanı yönetim sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemde veri girişi ve depolanması veriye erişen uygulama programlarından bağımsızdır. Klasik dosya kullanımında kayıtlarda veya dosyalarda yapılacak en ufak değişiklik uygulama programının değişmesine ve yeniden derlenmesine neden olur. Veri tabanı veri topluluklarından oluşur. Bir kuruluşa ilişkin bilgilerin yer aldığı ortamdır. Veri tabanı sistemleri veri kümelerinin düzenli olarak tutulduğu ve bu verinin çeşitli yazılımlar aracılığı ile yönetildiği ortamlardır.

HESABA DAYALI DOSYALAR

Posted by gurel | Posted in YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ | Posted on 24-03-2013

0

          Doğrudan erişim türündedir. Ayrı bir dizine gerek yoktur. Bir hesaplama algoritması ile kayda ulaşılır.